Persbericht, Den Haag, 5 november 2009
(IP Voorlichter & Communicatie)

Hoop voor Indische gemeenschap

Er gloort hoop aan de horizon, dat is de conclusie van dr. Ir. H. Th. Bussemaker, voorzitter van het Indisch Platform na een gesprek met staatssecretaris mevr. dr. M. Bussemaker van VWS. Zij wil proberen het probleem interdepartementaal te behandelen en er gezamenlijk naar streven het dossier augustus volgend jaar te kunnen sluiten.
Het betreft respect voor en erkenning van de slachtoffers van de Japanse bezetting in het voormalig Nederlands-Indië, iets waar Indische organisaties al 65 jaar voor strijden. Over de hele kwestie verschenen de nodige rapporten. De laatste twee van het NIOD zijn 'Indische rekening' van dr. Hans Meijer en 'Sporen van vernieling' door dr. Peter Keppy. Door de toezegging van de staatssecretaris om de zaak nogmaals in het kabinet in te brengen, hoopt Het Indisch Platform dat er eindelijk een bevredigende oplossing komt voor deze al bijna 65 jaar slepende 'Indische Kwestie'. De staatssecretaris merkte op dat het dossier Indische Kwestie haar portefeuille oorlogsgetroffenen wellicht oversteeg.

Interdepartementaal
Tijdens het gesprek verklaarde de staatssecretaris zich bereid om het dossier over deze kwestie waaronder de correspondentie tussen haar ministerie en het Indisch Platform nog eens kritisch te bezien. Verder zal zij nagaan bij andere departementen of er een draagvlak is voor interdepartementaal overleg.

Politiek wil oplossing
Werden door het vorige kabinet de conclusies van de NIOD rapporten, die na 'Het Gebaar', werden opgesteld zomaar afgedaan, nu begreep de staatssecretaris dat dit onlogisch was, zeker na de totale afwijzing van het standpunt van haar voorganger door het Indisch Platform.
Volgens IP voorzitter Herman Bussemaker kun je je eigen ambtenaren en militairen na zoveel jaren niet in de kou laten staan, maar ook niet al die gezinnen waarvan 95 procent al hun bezittingen verloren. Dat zijn de individuele oorlogsschade- en achterstallige betalingen, zoals wetenschappelijk in de NIOD rapporten omschreven en geconcludeerd. Je kunt ook niet discrimineren tussen Nederlanders in Nederland en Nederlanders uit Nederlands-Indië zoals de toenmalige regering in de Wet Materiele Oorlogsschade uit 1950 heeft gedaan door deze laatste categorie zeer nadrukkelijk uit te sluiten.
De staatssecretaris bevestigde dat zij de Kamer zal informeren over het gesprek met het Indisch Platform en de Indische Kwestie eventueel in de Ministerraad zal inbrengen. Ook adviseert zij dat het Indisch Platform nogmaals een gesprek heeft met de Minister President. Halbe Zijlstra (VVD) sprak op het Plein in Den Haag waar het Indisch Platform een manifestatie organiseerde de aanwezigen toe. Hij legde zijn Kamervragen over het Traktaat van Wassenaar uit 1966 uit en de eventuele consequentie daarvan. De uitspraak van de Hoge Raad dat Nederland geen juridische verplichtingen heeft om de Backpay en oorlogsschade te vergoeden, omdat die met de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië waren overgedragen, is wat hem betreft niet juist. De Hoge Raad wees de Nederlandse regering wel degelijk op de morele consequentie daarvan. Door over en weer verplichtingen en rechten in dit Traktaat van Wassenaar met Indonesië te vereffenen komt de verplichting van de achtergestelde betalingen en oorlogsschade volgens hem terug bij Nederland. Prof. Meijer heeft dit in de besloten hoorzitting van de vaste kamer commissie gesuggereerd. Ook Marjo van Dijken (PvdA) sprak, en maakte duidelijk dat ook Nederlanders uit Indië Nederlanders zijn waarvoor dezelfde waarden en normen gelden als in Nederland.

2010
Het Indisch Platform hoopt dat er inderdaad volgend jaar een wettelijke overeenkomst tot stand komt waarin erkend wordt dat de Nederlandse regering de belangen van de Indische Gemeenschap heeft geschaad, haar excuses daarvoor aanbiedt, en met deze gemeenschap een adequate regeling voor de oorlogsschade en achterstallige betalingen treft. Daarnaast streeft zij er naar dat in het Nederlandse geschiedenisonderwijs nadrukkelijk de Indische geschiedenis wordt opgenomen. En tenslotte dat het Kabinet een 'fair deal' aan deze groep Nederlanders aanbiedt. In eerste instantie aan de nog in leven zijnde overlevenden en aan de directe nazaten van de overledenen in Nederlandse Indië tijdens de bezetting door Japan.